Foires et Salons

Salon Durée Lieu Hall Stand
Jewellery and Gem World 18.09. - 22.09.2024 Hong Kong, Hong Kong 5FG5F202
Innovationsforum Medizintechnik 17.10. - 17.10.2024 Tuttlingen, Allemagne K11
Tag der Elektrotechnik 14.11. - 14.11.2024 Constance, Deutschland